Regulamin

Drogi Kliencie!

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i nas. Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

 1. Sklep internetowy dostępny w domenie https://wesolalapka.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Współadministratorów.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  • numer telefonu: 576 103 911
  • adres e-mail: biuro@wesolalapka.pl
  • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 10. Nakazuje się:
  • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  • Korzystanie ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia lub usunąć konto w Serwisie w panelu Klienta.
 13. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na Stronie w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika ani za działania czy zaniechania Użytkownika podejmowane na ich podstawie.  W szczególności, tyczy się to artykułów czy treści edukacyjnych.
 14. Treści umieszczone w Sklepie i w ramach Konta są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 
 15. Współadministratorzy wspólnie zarządzają danymi osobowymi Klientów zgodnie z umową współadministrowania w celu obsługi Sklepu, procesu składania Zamówienia, wykonania Umowy oraz w zakresie mediów społecznościowych.  Szczegóły dotyczące współadministrowania zostały zawarte w Polityce prywatności .

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Maria Gałuszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wesoła Łapka Maria Gałuszka, pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 23D9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286527, REGON 120012160
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep, Strona – sklep internetowy dostępny pod adresem https://wesolalapka.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 9. Produkt – kursy szkoleniowe (usługi), konsultacje online, produkty elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Umowa– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Kurs zawodowy– Produkt o charakterze teoretyczno- praktycznym, mający na celu uzyskanie przez Klienta określonej wiedzy i kompetencji praktycznych. Dostęp do wiedzy teoretycznej Klient otrzymuje w formie online, a zajęcia praktyczne prowadzone są w formie stacjonarnej.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (dostawca PayU)), PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. 22 BOULEVARD ROYAL LUXEMBOURG (dostawca PayPal), Stripe Payments Europe, Limited C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104, Ireland (dostawca Stripe).
 17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności.
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 20. Współadministratorzy – Maria Gałuszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wesoła Łapka Maria Gałuszka, pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 23D9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286527, REGON 120012160 i “WESOŁA ŁAPKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Stanisława Konarskiego 23D9 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796608, NIP 631268672, REGON 383963470 reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jacka Gałuszka.
 21. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 23. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 25. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 26. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 27. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Współadministratorzy zapewniają środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Współadministratorzy podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu dążąc do zapewnienia niezakłóconego i ciągłego dostępu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Sklepu i Konta w Sklepie spowodowaną okolicznościami za które nie ponosi odpowiedzialności (awaria techniczna, siła wyższa, inne zdarzenie o nieprzewidzianym i nagłym charakterze). W takiej sytuacji Współadministratorzy podejmują wszelkie działania celem przywrócenia dostępności.
 6. Dostęp do Sklepu I  Konta w Sklepie może być czasowo ograniczony w razie prowadzenia przez Sprzedawcę prac o charakterze konserwacyjnym lub mającym na celu usprawnienie, modyfikację działania systemów.

Produkty dostępne w sklepie

 1. W Sklepie Wesoła Łapka dostępne są następujące Produkty:
  • Kursy szkoleniowe online,
  • Webinary,
  • Kursy zawodowe,
  • Ebooki,
  • Konsultacje online,
  • Klub Przyjaciół Psów
 2. W ofercie Sklepu są również Produkty (Usługi) wykonywane (świadczone) na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu (Usługi) z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
 5. Proces zamówienia Produktu (Usługi) indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 6. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj
  do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w znak koszyka znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć
  w przycisk „Przejdź do koszyka” lub „Zamówienie” i od razu sfinalizować zakup na kolejnej stronie. Celem finalizacji zamówienia po wyborze opcji „Przejdź do koszyka” należy wybrać przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na następnej stronie.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego wybierając przycisk „Przejdź do koszyka”, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  • opcjonalnie NIP
  • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
  • wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie
 6. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”..
 7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 10 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem)

Ceny produktów i formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia; 
  • kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych Stripe.  Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;
  • za pomocą PayPal – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayPal w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis;
  • na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayU w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis,
  • płatność cykliczna za pośrednictwem PayU w przypadku Produktu o charakterze abonamentowym (subskrypcyjnym) zgodnie z opisem Produktu.
 5. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

Dostawy produktów – koszty, formy i terminy

 1. Wysyłka/ dostęp do Produktów elektronicznych nastąpi  do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 
 4. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online, webinarów czy e-booków wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 7. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Współadministratorzy świadczą na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności .
 4. Współadministratorzy świadczą również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może
  z niego korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów elektronicznych.
 8. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 9. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 10. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
 12. z korzystaniem ze Sklepu, Współadministratorzy podejmują środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Współadministratorzy podejmują działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 14. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Współadministratorzy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 16. W wypadku Klientów będących Konsumentami Współadministratorzy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Współadministratorów, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 17. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 18. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 19. Wskutek usunięcia Konta przez Współadministratorów Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 20. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu z Współadministratorami drogą elektroniczną.
 21. Współadministratorzy informują, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

Kursy szkoleniowe online, webinary

 1. Klient uzyskuje dostęp do Produktu logując się na swoje Konto na Stronie. Utworzenie Konta jest nieodpłatne.
 2. Klient ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek i odtwarzać Produkt na urządzeniach elektronicznych umożliwiających dostęp do Strony.
 3. materiały w ramach Produktu to mogą być one trwale oznakowane przez Sprzedawcę jako pochodzące od niego, a Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do usunięcia oznakowania. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Produkt wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.
 4. Jeżeli w opisie Produktu nie wskazano inaczej licencja na korzystanie z Produktu udzielana jest na okres 365 dni.
 5. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu,

Konsultacje online

 1. Usługa konsultacji online świadczona jest w terminie ustalonym przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu. W przypadku braku wskazania czasu wykorzystania konsultacji online, Klientowi przysługuje prawo jej realizacji w terminie __3_ miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Termin ustalany jest po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres biuro@wesolalapka.pl, kontakt telefoniczny lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym w Sklepie i udostępnionym Klientowi.
 3. Konsultacja online odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego na platformie Google Meet / Zoom / Skype lub drogą telefoniczną- wedle wyboru Klienta
 4. Klient ma prawo odwołać konsultację online terminie do 24 godzin przed planowanym terminem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail biuro@wesolalapka.pl lub poprzez kontakt telefoniczny (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu konsultacji online przy czym w okresie czasowym  zgodnym z opisem Produktu w Sklepie). W przypadku braku odwołania konsultacji online we wskazanym terminie lub braku obecności w umówionym terminie konsultacji online nie przysługuje zwrot ceny.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne wynikające ze strony Klienta, w tym te które uniemożliwiają przeprowadzenie E-konsultacji w uzgodnionym terminie.
 6. W razie spóźnienia się Klienta na konsultację online, czas konsultacji online nie ulega przedłużeniu.

Kursy zawodowe

 1. Liczba uczestników Kursu zawodowego określana jest przez Sprzedawcę, a o zapisie na termin danego terminu Kursu zawodowego decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Kurs zawodowy prowadzony jest przez trenera wskazanego w opisie Produktu przy czym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności osoba trenera może ulec zmianie. Sprzedawca zapewnia, że dołoży pełnej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Kursu zawodowego.
 3. Kursy zawodowe mają na celu uzyskanie przez Klienta rzetelnej wiedzy. Przyjmują formę przekazania wiedzy teoretycznej (przerobienie materiałów dostępnych na platformie e-learingowej- część teoretyczna) i zajęć praktycznych prowadzonych stacjonarnie (część praktyczna). Gdy Klient ma możliwość pobrać materiały w ramach Kursu zawodowego to mogą być one trwale oznakowane przez Sprzedawcę jako pochodzące od niego, a Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do usunięcia oznakowania. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Kurs zawodowy wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.
 4. Szczegółowe zasady przebiegu Kursu zawodowego (kolejność wykonania poszczególnych części Kursu zawodowego, opis, zasady zaliczenia, certyfikacja o ile jest uzyskiwana w ramach Kursu zawodowego),  terminy i czas trwania są przedstawione w opisie Produktu.
 5. Zajęcia praktyczne prowadzone są w obecności Klienta i psa przy czym zapewnienie obecności psa jest obowiązkiem Klienta (uczestnika). Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest by pies odbył spacer i miał możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych.
 6. W Kursie zawodowym uczestniczyć może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 7. W kursie zawodowym mogą wziąć udział psy, które ukończyły co najmniej 3 miesiąc życia. Uczestnik Kursu zawodowego najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć, jest obowiązany do przedstawienia książeczki zdrowia psa wraz z wykazem aktualnych szczepień.
 8. Uczestnik Kursu zawodowego jest zobowiązany do stosowania się do poleceń trenera i zaopatrzenia się w pomoce szkoleniowe wskazane przez niego przed zajęciami.
 9. W trakcie zajęć prowadzonych w ramach Kursu zawodowego pies powinien być trzymany na smyczy. Na wyraźne wskazanie trenera prowadzącego Kurs zawodowy uczestnik Kursu zawodowego może puścić psa swobodnie i bez smyczy.
 10. W trakcie Kursu zawodowego uczestnik zezwala na kontakt psa z innym zwierzęciem jedynie na wyraźne wskazanie trenera. Kontakt Klienta z innymi psami (głaskanie, wołanie, karmienie itd.) również możliwy jest w trakcie zajęć wyłącznie na wyraźne wskazanie trenera.
 11. W zajęciach prowadzonych w ramach Kursu zawodowego może uczestniczyć Klient (uczestnik) oraz osoby wskazane przez trenera które uzyskały zgodę Sprzedawcy na uczestniczenie.
 12. Uczestnik Kursu zawodowego zobowiązany jest do aktywnego udziału w zaplanowanych częściach. W przypadku nieobecności na poszczególnych zajęciach Klientowi nie przysługuje zwrot ceny.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia paragrafu 10  w zakresie części praktycznej Kursu zawodowego.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany daty Kursu zawodowego z powodu niewystarczającej liczby uczestników zapisanych na dany termin lub z innych przyczyn losowych. W takim przypadku Sprzedawca zaproponuje inny termin odbycia Kursu zawodowego. Informacja o zmianie terminu Kursu zawodowego zostanie przesłana przez Sprzedawcę najpóźniej 7 dni przed planowanym dniem Kursu zawodowego poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot ceny Kursu zawodowego w razie braku możliwości udziału w Kursie zawodowym prowadzonym przez Sprzedawcę w innym terminie.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u innych uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez Klienta w trakcie trwania zajęć w ramach kursu stacjonarnego.
 18. Fundacja Dobrych Zwierząt wydaje zaświadczenia zawodowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest współautorem Kursów zawodowych (NIP: 5842718999) oferowanych w Sklepie.

Klub Przyjaciół Psów

 1. Klub Przyjaciół Psów to Produkt (Usługa) polegająca na dostępie do zasobów (treści cyfrowe) przydatnych dla miłośników i opiekunów zwierząt. Szczegółowy zakres zasobów (m.in. baza wiedzy, materiały szkoleniowe, artykuły, forum dyskusyjne) został wskazany w opisie Klubu Przyjaciół Psów w Sklepie.
 2. Dostęp do Klubu Przyjaciół Psów dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie poprzez Konto Klienta.
 3. Dostęp do Klubu Przyjaciół Psów jest czasowy, zgodny z czasem wskazanym w opisie produktu.
 4. W przypadku gdy zgodnie z opisem Produktu Klient ma możliwość pobrać materiały w ramach Produktu to mogą być one trwale oznakowane przez Sprzedawcę jako pochodzące od niego, a Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do usunięcia oznakowania. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Produkt wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.
 5. Klub Przyjaciół Psów to usługa o charakterze auto odnawialnym. Polega to na tym, ze opłata za kolejny okres rozliczeniowy pobierana jest automatycznie bez konieczności składania kolejnego Zamówienia na Produkt.
 6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności, zgodnie z Regulaminem Operatora płatności i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych związanych z płatnością automatyczną odbywa się za pośrednictwem Operatora płatności. W trakcie składania Zamówienia Klient upoważnia Sprzedawcę do zapisania metody płatności i pobierania automatycznego płatności tak długo aż Klient zakończy Umowę.
 7. Sprzedawca ma prawo zmienić cenę Klubu Przyjaciół Psów z chwilą odnowienia Umowy na następny okres subskrypcyjny przy czym Klient zostanie poinformowany o takiej zmianie i będzie miał możliwość zrezygnować z auto odnowienia Umowy.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Klubie Przyjaciół Psów poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres e-mail klub@wesolalapka.pl lub biuro@wesolalapka.pl. Anulowanie subskrypcji powinno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Rezygnacja z członkostwa nie wpływa na dostęp Klienta do Klubu Przyjaciół Psów opłacony do czasu rezygnacji i dostęp ten trwa do końca okresu rozliczeniowego.
 9. W razie otrzymania od Operatora płatności informacji, że płatność od danego Klienta nie została zrealizowana Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem obowiązywania opłaconego okresu rozliczeniowego.
 10. W dniu następującym po dniu rozwiązaniu Umowy (ostatni dzień opłaconego okresu rozliczeniowego) i w przypadku gdy Klient wykupi dostępu na dalszy okres rozliczeniowy, Konto Klienta jest automatycznie pozbawiane możliwości korzystania z Zasobów Klubu Przyjaciół Psów, a Konto Klienta jest usuwane z systemu informatycznego
 11. Umowa jest automatycznie rozwiązana w razie braku możliwości pobrania opłaty należnej z tytułu Umowy.
 12. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Klub Przyjaciół Psów wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do jego Zasobów przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca.
 10. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Współadministratorów, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po zawarciu Umowy przez Konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w paragrafie 5 Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13 niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.  
 9. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając zamówienie na Kurs szkoleniowy przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku odbycia się ww. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy  traci prawo do odstąpienia od Umowy w części wykonanej do dnia odstąpienia.
 10. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta i Organizatora.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przy czym termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność w zakresie niewykonanej do dnia rozwiązania Umowy zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
 3. Jeśli wypowiedzenie Umowy następuje bez ważnego powodu Sprzedawca uprawniony jest do domagania się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail biuro@wesolalapka.pl. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 5. Umowa wypowiedziana wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Sprzedawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy skutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 7. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
  • na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu zawodowego liczba Uczestników biorących udział w Kursie zawodowym jest mniejsza niż __ Uczestników;
  • działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedawcy w inny sposób istotnie szkodzą Sprzedawcy;
  • Klient spowoduje utratę zaufania Sprzedawcy obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.

W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej powyżej Sprzedawca zwróci Klientowi cenę w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.

 1. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Klient poprzez swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia lub utrudnia przebieg Kursu zawodowego mimo upomnienia przez Sprzedawcę W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi  cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy i koszty poniesione na poczet wykonania Umowy do dnia rozwiązania Umowy z winy Klienta.
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  • Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta Umowa są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie po zalogowaniu treści, zasoby Klubu Przyjaciół Psów, Produkty elektroniczne, materiały udostępnione w ramach Kursów zawodowych, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sprzedawcy w ramach Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulamin.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
  • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
  • Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta za Produkt. 
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
  • udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  • publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim. 
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów). 

Dane osobowe i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Współadministratorami  danych osobowych Klienta są Maria Gałuszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wesoła Łapka Maria Gałuszka, pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 23D9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286527, REGON 120012160 i “WESOŁA ŁAPKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. ul. Stanisława Konarskiego 23D9 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS      0000796608, NIP 631268672, REGON 383963470 reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jacka Gałuszka. Współadministratorzy samodzielnie wykonują zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Współadministratorami możesz się używając poniższych danych: e-mail: biuro@wesolalapka.pl, Numer telefonu: 576 103 911 lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Sprzedawcy i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), 
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Współadministratorzy nie będą podejmować automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Współadministratorzy podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje niezastosowanie wskazanego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 3 czerwca 2022 r.