Zapraszamy na:

Webinar "Na czym polega praca trenera i behawiorysty?"

10 Października 2018 20:00

Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Wesoła Łapka M. Gałuszka, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Konarskiego 23d (44-100 Gliwice) zarejestrowaną przez prezydenta miasta Gliwice o numerze NIP 7381286527, Regon: 120012160, dalej „Wesoła Łapka”.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy Filmy VoD znajdujący się pod adresem internetowym www.wesolalapka.pl/filmy, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Wesoła Łapka, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog). Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

 

2.2. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Wesoła Łapka.

2.3. Usługa, Dostęp do usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.3.1. Dostęp do Usługi jest możliwy co do zasady nie jest ograniczony tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, lecz także poza jej granicami, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP oraz innymi IP. 

2.3.2. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail lub kontakt Facebook podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.

2.3.3. Potwierdzenie Dostępu do Usługi płatnej następuje wraz z aktywacją licencji na dany Produkt (Moje treści online) i jest wysyłane na podany adres email.

2.3.4. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami, w tym PayU oraz PayPal.

2.3.5. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. 

2.3.6. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

2.3.7. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji lub autoryzacji Użytkownika w Serwisie. Autoryzacji można dokonać podając adres e-mail Użytkownika. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczna do celów autoryzacji.

2.4. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

2.5. Serwis Facebook, Facebook- Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

2.6. Aplikacja Wesoła Łapka na Facebooku - aplikacja stworzona przez Wesoła Łapka celem której jest umożliwienie autoryzacji Użytkownika w Serwisie.

2.7.  Subskrypcja „VoD” lub „Plan” -  dostęp do wielokrotnego odtwarzania (streamingu wideo) materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych łączną ceną podaną w Serwisie. Aktualna cena oraz zawartość materiałów wideo wchodzących w skład Subskrypcji dostępne w opisie subskrypcji każdego z materiałów. 

 

2.7.1. Warunkiem korzystania z Subskrypcji jest:

a) Dokonanie autoryzacji w serwisie poprzez dowolnie podany adres email,

b) Akceptacja Regulaminu,

c) Dokonanie Zamówienia subskrypcji, za pomocą przycisków „KUP DOSTĘP” lub „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” na okres min. 10 dni. Dostęp do Subskrypcji jest płatny z góry za wskazany okres czasowy przy każdej subskrypcji,

2.7.2. Zamówienie Subskrypcji wymaga podania danych niezbędnych do dokonania zamówienia oraz zrealizowania płatności tj. imię i nazwisko, numer karty kredytowej lub debetowej. W przypadku braku podania tych danych, bądź braku ich autoryzacji (brak poprawnej weryfikacji danych karty płatniczej przez operatora płatności) zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3.2.1. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają niezbędne podatki. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Wesoła Łapka w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.2.2. Wesoła Łapka zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się, chyba że jest zaznaczono inaczej. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

3.3. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

3.4. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:

3.4.1. Produkt "Pojedynczy materiał wideo" - dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

3.4.2. Produkt „Abonament" – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Abonament”. W czasie dostępności Produktu "Abonament" mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu "Abonament" w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Abonamentu” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu "Abonament" może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

3.5. Wesoła Łapka  ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

3.6. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

3.7. Wesoła Łapka zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

3.8. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.

3.9. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie wesolalapka.pl/filmy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wesoła Łapka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.10.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

3.10.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 1.1. Regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.

3.10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

Wesoła Łapka, ul. Konarskiego 23d/9, 44100 Gliwice z dopiskiem „Filmy” lub drogą mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o przykładowej treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych na stronie wesolalapka.pl.  Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w Serwisie, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

3.10.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Wesoła Łapka niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

3.10.5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wesoła Łapka został  poinformowana o odstąpieniu od umowy.

3.11.6. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie wesolalapka.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wesoła Łapka o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

4. Zasady świadczenia Usługi

4.1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do biura Wesołej Łapki.

4.2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

4.3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

4.4. Wesoła Łapka dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem http://wesolalapka.pl/pomoc było poprawne. Jednakże Wesoła Łapka nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do biura Wesołej Łapki i będą one rozpatrywane indywidualnie.

4.5. Kontakt do biura:

Wesoła Łapka, ul. Konarskiego 23d/9, 44-100 Gliwice

tel.: 791834440 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.6. Informujemy, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

4.7. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

4.8. Ze względu na niezależne od Wesołej Łapki właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Wesoła Łapka nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

4.9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Wesoła Łapka.

4.10. Wesoła Łapka informuje, iż podczas korzystania z serwisu wesolalapka.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w na stronie wesolalapka.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

4.10.1. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

4.10.2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Wesoła Łapka dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie: http://wesolalapka.pl/polityka-prywatnosci

5. Reklamacje

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

5.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu.

5.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez biuro Wesołej Łapki zgłoszenia reklamacji.

5.4. Wesoła Łapka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od wesolalapka.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

6.2. Spory pomiędzy Wesoła Łapka a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

6.3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

7. Zmiany Regulaminu

7.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Wesoła Łapka zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

7.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

Kontakt z biurem Wesołej Łapki:

ul. Konarskiego 23d/9, 44-100 Gliwice
biuro@wesolalapka.pl

NIP: 7381286527 | Regon: 120012160
Konto dla VOD: 54 1140 2004 0000 3802 7584 9927

Płatności obsługuje

Początek strony